C5 opstarts parametre Solved

Topic Author
  • Posts: 142
  • Karma:
  • Gender: Unknown
  • Birthdate: 11 Sep 2019
C5 opstarts parametre #88
Opstartsparametre
Opstartsparametrene angives efter opstartskommandoen, dvs. efter C5W32C, C5W32E osv. Alternativt i eller efter den .BAT-fil, der anvendes som opstartskommando. Der skal IKKE være mellemrum mellem parametre og deres uddybning. I eksemplerne i det følgende er filernes placering på harddisken, dvs. drev og katalog, angivet i DOS-format.

Formålet med at angive opstartsparametre er, at få programmet til at gøre noget mere end blot starte op, f.eks. at starte op i et bestemt regnskab, igangsætte en bestemt kørsel, udskrift eller menu. Vent med at gennemgå og evt. tilføje opstartsparametre til du er fortrolig med programmet. Først da kan du danne dig et indtryk af, hvilke parametre du evt. kan få gavn af.

-? eller blot ?
Viser en oversigt over opstartsparametre med tilhørende forklaring. Eksempelvis
C5W32C -?
Viser oversigten over opstartsparametre. Der kan bladres i oversigten med piletasterne. Med Esc eller Retur returneres til DOS.
-A
Syntaks: -AFilnavn.XAL
Et ASCII-XAL-filnavn, der indlæses og afvikles, efter autoexec.xal filen er afviklet. Der kan angives fuld sti til det sted på disken, denne XAL-fil ligger. Denne parameter gør det muligt at kalde og afvikle en proces, f.eks. en udskrift, direkte fra operativsystemet eller et menu-system.

Efter afvikling af udskriften kan XAL-kørslen sørge for, at der returneres til operativsystemet. Dette opnås ved, at kørslen slutter med RETURN 0. Eksempelvis
C5W32C -Df:\Microsoft \data -Af:\Microsoft \udskriv.xal
Det er en forudsætning, at brugeren ikke har tilknyttet et password og har rettigheder til processen Kørsels-opbygning (PROCESS 9).
-A-
Kør ikke autoexec og andre triggere.
-B-
Hvis -B- er angivet, er det ikke muligt at afbryde kørsler mv. ved at trykke på Ctrl+Break.
Denne option overskrives af en evt. BREAK=OFF proces-parameter.


-D
Syntaks: -DStiliste til filer
Via denne parameter angives en liste af stier til arbejdskataloger med eksempelvis systemfiler og kunderelaterede filer. Disse adskilles med ';' (semikolon). Hver gang der forsøges åbnet en fil, søges hele -D stien igennem. Hvis en ny fil oprettes, placeres den i det første katalog i stilisten. Se beskrivelsen af -W parametren for dirigering af temporære filer.
Hvis der angives følgende liste af stier, leder Microsoft C5 disse igennem forfra ved åbning af filer.
C5W32C -Df:\Microsoft \data;F:\Microsoft \demo
Det er også muligt at angive, hvor filerne befinder sig via en DOS-variabel. Hvis environment-variablen CONCDATA sættes til F:\Microsoft \data, vil Microsoft C5 automatisk læse denne variabel og se efter datafilerne det rigtige sted.
Hvis der angives et katalog både med CONCDATA-variablen og i kommandolinien med -D, benyttes det katalog, der angives af -D.

-E
Angivelse af EMS til overlayswap.
Denne parameter har kun effekt under DOS. Den kan bruges til at angive, om Microsoft C5 under afvikling skal bruge EMS til at gemme overlays i. Hvis -E angives i kommandolinien, vil Microsoft Business Solutions C5 ikke bruge EMS til at swappe i. Standard er altså, at Microsoft C5 vil prøve at benytte EMS.

-F
Syntaks: -FDatafil-extension
Denne parameter benyttes, hvis datafilens extension ikke er .DAT. Hvis man f.eks. ønsker at arbejde med demodata-filen C5DATA.DMO, på drev F, i katalog F:\Microsoft \DEMO angives
C5W32C -Df:\Microsoft \demo -Fdmo

-G
Syntaks: -GAntal filer
Maximalt antal filer, som holdes åbne samtidig.
C5W32C -Df:\Microsoft \data -G12
Denne parameter kan benyttes, hvis man kalder andre programmer fra Microsoft C5 og disse ikke kan åbne én eller flere filer.

-GV
Verificér skrivning på disk, dvs. genlæsning efter skrivning.

-H
Microsoft C5 anvender forskellige hardwareoperationer til at styre et antal af de mest kendte grafikkort. Hvis skærmen opfører sig mærkeligt, kan man bruge -H til at frakoble disse hardwareoperationer. Når -H anvendes, frakobles programmets indbyggede muligheder for at skifte mellem forskellige skærmmodes, f.eks. antal linier på skærmen.

-HBredde, Højde
Antag at skærmen har den givne Bredde og Højde. Man skal selv inden opstart af Microsoft C5 sætte skærmen i det rigtige mode. Dette kan typisk gøres med programmer, som følger med grafikkortet.

-HM
Benyt overlappende vinduer ved flere midlertidige hop via kommandoen Midlertidigt hop til hovedmenu. Som standard slettes skærmen ved midlertidigt hop.

-HXBredde, Højde
Sæt standard for maximal vinduesstørrelse for dynamiske vinduer, som normalt fylder hele skærmen. Dette kan være praktisk, hvis man anvender høj opløsning på sin skærm, f.eks. 132 x 60 tegn.

-HW
Sort/hvid skærmfarver. Det alternative farvesæt anvendes. Nyttig f.eks. ved anvendelse af monochrom skærm.

-I
Undlad mus.
Musen slås fra, hvis der er indlæst mousedriver.

-K
Syntaks: -Kn
Styring af tastatur-buffer.
Det n, der angives, skal være et af tre følgende heltal.
K0 = Skriv ikke forud
K1 = Skriv ASCII-tegn forud (standard)
K2 = Skriv alt forud
K- = Brug gamle BIOS kald til at læse tastaturet (ved tastaturer uden F11 og F12)(gælder kun for DOS)

Dette argument anvendes til at bestemme, hvorledes tastaturet skal opføre sig i forhold til programmet. I nogle sammenhænge vil der kunne tastes hurtigere, end programmet kan nå at udføre kommandoerne.

Ved n = 0 vil alle overskydende tegn, dvs. alt, hvad der er tastet, inden programmet har udført sin kommando (tekst eller funktionskald) blive ignoreret.
Ved n = 1 lægges alle overskydende ASCII-tegn i buffer og udføres, mens overskydende funktionskald ikke udføres.
Ved n = 2 lægges både de overskydende ASCII-tegn og funktionskald i buffer og udføres i den rækkefølge, de er indtastet.
Hvis man f.eks. ønsker at få alle overskydende ASCII-tegn lagt i bufferen, mens overskydende funktionskald ignoreres, og man har et gammelt tastatur uden F11 og F12, skrives
C5W32C -Df:\Microsoft \data -K1 -K-

-M
Syntaks: -MMenufil-extension
Denne parameter bruges til at angive extension på den menufil, man ønsker at starte med. I menufilen ligger både hovedmenu, undermenuer, globale processer og generelle taster. Man kan f.eks. have forskellige menuer til forskellige grupper af medarbejdere. Hvis man f.eks. ønsker at starte på en speciel menufil til Finans, C5MENU.FIN, angives
C5W32C -Df:\Microsoft \data -Mfin

-O
Udskrift via kørslen XALPRINT (&PARM = filnavn). Denne parameter kan anvendes, hvis man ønsker at behandle sine udskrifter specielt, i stedet for at lade Microsoft C5 skrive direkte til printeren. Hvis denne parameter er angivet, vil C5 kalde en kørsel med navnet XALPRINT, når printjobbet er færdigt og outputtet ligger i en fil på disken. I denne kørsel kan man selv styre, hvad der skal ske med printjobbet, f.eks ved at kalde et printspool-program med processen Kald til operativsystem.
Kørslen får oplysning om navnet på diskfilen og det valgte output-device (udskriftsmedie) i variablen &PARM på følgende måde.
Højrestillet i de første 30 tegn: Filnavn
Derefter: Device


-P
Syntaks: -Pn
Ajourfør buffere.
Det kan med denne parameter angives, hvor ofte man ønsker, at systemet automatisk skal ajourføre buffere. n angiver det antal hele sekunder, hvor tastaturet kan stå uberørt, før der sker en automatisk ajourføring af bufferne. Hvis man f.eks. ønsker at ajourføre buffere, hver gang tastaturet har stået stille i 5 sekunder, angives
C5W32C -Df:\Microsoft \data -P5
Man kan desuden angive -P+ eller -P- som angivelse af henholdsvis brug og ikke brug af Sync/Commit i filsystemet efter TTSCOMMIT.
Ved -P+ tømmes indholdet af buffere og skrives på disken. Dette er standard for DOS. Ved -P- tømmes de ikke.

-Q
Ingen initialisering af skærmen.
Anvendes ved batchjobs. Anvendelse af parameteren bevirker, at skærm og tastatur ikke tændes.

-R
Syntaks: -Rn1,n2,n3,n4,n5,n6
Sæt størrelse og antal af buffere.
Denne parameter kan styre den interne opsætning af buffere. Hvis intet angives for en buffer, anvendes standardværdier.
De seks værdier til -R skal adskilles med et ',' (komma) og de angiver følgende opsætning.
n1 = Max. samlet indexbuffer-størrelse (Kbytes)
n2 = Min. antal indexbuffere
n3 = Max. samlet databasebuffer-størrelse (Kbytes)
n4 = Min. antal databasebuffere
n5 = Max. samlet tekstbuffer-størrelse (Kbytes)
n6 = Min. antal tekstbuffere
Der kan f.eks. angives
C5W32C -Df:\Microsoft \data -R20,100,15,,20,10

I dette eksempel mangler n4, bemærk at pladsen er afsat alligevel via to kommaer i umiddelbar forlængelse af hinanden (uden mellemrum). Den væsentligste parameter er den første (samlet indexbuffer-størrelse), og ofte vil det være tilstrækkeligt at skrive f.eks.: -R10 Denne parameter vil især være nyttig, hvis man ofte får fejlmeddelelsen For lidt RAM, mens man eksekverer Microsoft C5.

-S
Enkeltbruger
Denne parameter kan anvendes, hvis systemet skal køre som et enkeltbrugersystem. Herved kan ingen andre brugere starte Microsoft C5.

-T
Initialiser tastaturbindinger.
Hvis man har ændret i tastaturopsætningen er det muligt at komme tilbage til standardopsætningen ved at angive -T i kommandolinien ved start af Microsoft C5. Derved overskrives f.eks. alle egne opsætninger af taster af standardopsætningen. F.eks. vil det være de gamle hotkeys Shift+ F5 og Alt+ i der er gældende. Det gøres således.
C5W32C -Df:\Microsoft \data -T
Når man er vendt tilbage til standardopsætningen, er det ikke længere nødvendigt at bruge -T. Dvs. standardopsætningen anvendes ved hver opstart af Microsoft C5 indtil der ændres i tastaturopsætningen.

-U
Syntaks: -UBrugernavn
Parameteren -U kan bruges, hvis man ønsker at starte Microsoft Business Solutions C5 uden at skulle angive brugernavn i indgangsbilledet. Hvis en bruger med brugernavn Jens ønsker at starte på denne måde, angives
C5W32C -Df:\Microsoft \data -UJens
Det er også muligt via en DOS variabel at angive den bruger, der automatisk skal startes med. Hvis environment-variablen CONCUSER sættes til f.eks. Jens, vil Microsoft C5 automatisk læse denne variabel og benytte det angivne brugernavn.
Hvis der angives et brugernavn både med CONCUSER-variablen og i kommandolinien med -U, benyttes det brugernavn, der angives af kommandolinien.

-W
Syntaks: -WSti til temporære filer
Man kan via denne parameter angive hvor på harddisken, Microsoft Business Solutions C5 skal anbringe temporære filer. Denne parameter angives med katalog og navn og kan også angive en sti til en RAM disk.
Dette vil øge afviklingshastigheden i de tilfælde, hvor der skrives temporære filer.
Hvis man f.eks. ønsker at temporære filer skal lægges på drev F, i katalog F:\Microsoft \TEMP, angives
C5W32C -Df:\Microsoft \data -Wf:\Microsoft \temp
Det er også muligt via en DOS-variabel at angive, hvor temporære filer befinder sig. Hvis environment-variablen CONCTEMP sættes til F:\Microsoft Business Solutions \TEMP, vil Microsoft C5 automatisk læse denne variabel og se efter temporære filer det rigtige sted. Hvis der angives et katalog både med CONCTEMP-variablen og i kommandolinien med -W, benyttes det katalog der angives af -W.

-X
Syntaks: -Xn
Brug extended memory til overlayswap.
Denne parameter har kun betydning under DOS. Hvis der angives et -X i kommandolinien ved start, vil Microsoft bruge extended memory som overlay swap-areal.
Det n (tal), der angives efter -X, kan benyttes til at angive, hvor det udvidede memoryområde skal tages. Standard er fra 1MB og op. Parameteren angiver, hvor mange K over denne adresse, området skal starte. Hvis man f.eks. ønsker at bruge området fra 2048 Kb (2MB) til swap-areal angives
C5 -Dc:\Microsoft \data -X1024
2 years 4 months ago

Please Log in to join the conversation.

Time to create page: 0.216 seconds